Fant 81 datasett

Filterresultater
 • Gatenavn Stavanger

  Datasett for gatenavn Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • Anleggsregister

  Beskriver områder som Park og vei har ansvaret for. Tema Objekttype 4022 Naturvernområde 4022 Naturverngrense 4110 Arealbrukgrense 4122 Park 4123 Lekeplass 4131...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Støy jernbane

  Støysoner for utendørs støy rundt støykilden jernbane. To soner: – Stønivå > 65 dB LAEQ24, hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. – Støynivå >55 dB L AEQ24,...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lekeplasser Stavanger kommune adresse

  Datasettet inneholder alle kommunale lekeplasser med navn, adresse, areal,bydel, type og anleggsnummer
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lokalisering helsebygg Stavanger

  Dette datasettet viser plassering av helsebygg i Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • AktivBy - ressursoversikt

  Datasett som viser ressurser som leies ut av Idrettsavdelingen i Stavanger kommune,med koordinater. Se https://aktivby.stavanger.kommune.no for mer informasjon om AktivBy....
  Modified on oktober 25, 2017
 • Kommunevalg Stavanger

  Resultater fra kommunestyrevalg fra 1999 og til i dag. Godkjente stemmer, prosentvis,etter parti/valgliste og valgkrets. Kilde: SSB
  Modified on oktober 25, 2017
 • Telefonliste Stavanger kommune

  Inneholder navn, avdeling, telefon og mobilnummer til ansatte i Stavanger kommune.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Trehusbyen Stavanger

  Kulturminneplan for Stavanger kommune. Trehusbyen omfatter de eldre trehusbydelene. Det gjelder egne retningslinjer for dette området, jf. plandokumentet og kommuneplanen.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Luftmåling Stavanger

  Data fra to luftmålere i Stavanger. Viser målinger av pm10, pm2.5 og NO2. For nærmere forklaring av målingene se...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Kulturmiljø Stavanger

  Kulturminneplan for Stavanger kommune. Områder med verneverdige bebyggelse, prioritert for fremtidig regulering til hensynssone bevaring, jf. Pbl § 12-6.
  Modified on oktober 25, 2017
 • Støy vei

  Dette datasettet mangler beskrivelse

  Modified on oktober 25, 2017
 • Ladestasjoner for elbiler i Stavanger

  Datasettet viser plasseringen til ladestasjonene for elbiler i Stavanger
  Modified on oktober 25, 2017
 • Stavanger bystyre fra 1987 til i dag

  Datasettet viser sammensetningen av Stavangers bystyre fra 1987 fram til i dag
  Modified on oktober 25, 2017
 • 52 hverdagsturer

  Datasettet inneholder en zippet fil . Alle 52 hverdagsturer ligger her i gpx-format. Informasjon om turene finner du her:...
  Modified on oktober 25, 2017
 • Lokalisering badeplasser Stavanger

  Dette datasettet viser lokalisering av badeplasser i Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • Turveier Stavanger

  Dette datasettet viser turstier i Stavanger kommune
  Modified on oktober 25, 2017
 • Investeringsbudsjett 2016 vedtatt Stavanger

  Investeringsbudsjett 2016. Vedtatt i Stavanger bystyre den 14.12.2015 som sak 217/15
  Modified on oktober 25, 2017
 • Valgkretser Stavanger kommune

  Kart som viser gjeldende valgkretsgrenser i Stavanger
  Modified on oktober 25, 2017
 • Åpningstider kommunale bygg med publikumstjenester Stavanger

  En oversikt over åpningstidene til kommunale bygg med publikumstjeneste. Knyttes sammen med datasettet "Kommunale bygg med publikumstjeneste Stavanger" v.h.a. feltet Byggnr
  Modified on oktober 25, 2017