Fant 39 datasett

Filterresultater
 • Ruteplan for sykkel

  Datasett til bruk i ruteberegninger for syklende og gående. Statens vegvesen har brukt store ressurser på etablering av gang- og sykkelvegdata i Nasjonal vegdatabank. Formålet...
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkskilt

  Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.
  Modified on desember 15, 2017
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
  Modified on desember 15, 2017
 • Luftkvalitet

  Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
  Modified on desember 15, 2017
 • Tunneler

  Teknisk informasjon om tunneler.
  Modified on desember 15, 2017
 • Transportløyver

  Alle norske transportører som har løyver for både nasjonal og internasjonal transport av gods og/eller personer.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkstasjoner

  Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.
  Modified on desember 15, 2017
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkskoler

  Oversikt over trafikkskoler med godkjenning for ulike førerkortklasser og undervisningsopplegg.
  Modified on desember 15, 2017
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkdata - statistikk

  Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Registreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og...
  Modified on desember 15, 2017
 • Parkeringsregisteret

  Parkeringsområder og de som tilbyr parkering i hele landet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Transportørregister

  Oppslagstjeneste med mulighet for søk på navn, tillatelsesnummer eller organisasjonsnummer.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bomstasjoner

  Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
  Modified on desember 15, 2017
 • Kart over vegnett – Elveg og Vbase

  Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
  Modified on desember 15, 2017
 • Støykartlegging

  Statens vegvesen har målinger og beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
  Modified on desember 15, 2017
 • Nasjonal verneplan

  Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Kjøretøyopplysninger

  Alle registreringspliktige kjøretøy i Norge og dets eiere. Tekniske opplysninger og datoer for registrering og EU-kontroll for kjøretøy registrert i Norge. /r/n/r/nI tillegg gis...
  Modified on desember 15, 2017
 • Godkjente verksteder

  Tjenesten «Finn godkjent verksted» kan brukes for å finne et godkjent bilverksted og/eller et godkjent kontrollorgan som utfører EU-kontroll. Reparasjoner på kjøretøy og...
  Modified on desember 15, 2017
 • Skredhendelser

  Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
  Modified on desember 15, 2017