Fant 17 datasett

Filterresultater
 • Trafikkskilt

  Oversikt over offentlige trafikkskilt sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.
  Modified on desember 15, 2017
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
  Modified on desember 15, 2017
 • Luftkvalitet

  Målinger av NOx og svevestøv fra 20 målestasjoner langs veg. Oppdateres hver time.
  Modified on desember 15, 2017
 • Tunneler

  Teknisk informasjon om tunneler.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkstasjoner

  Trafikkstasjoner med plassering, åpningstider, kontaktinformasjon.
  Modified on desember 15, 2017
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Vilttiltak

  Tiltak for å redusere antall dyrepåkjørsler og redusere barriereeffekten vegen har for dyr. Faunapassasjer, viltgjerder, viltskremmere, siktrydding, fareskilt osv
  Modified on desember 15, 2017
 • Bomstasjoner

  Navn, posisjon (lengde- og breddegrad), takst liten og stor bil, vegnummer, autopass og/eller andre betalingsløsninger på bomstasjoner og kommunenummer på bomstasjoner.
  Modified on desember 15, 2017
 • Kart over vegnett – Elveg og Vbase

  Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,...
  Modified on desember 15, 2017
 • Skredhendelser

  Skredhendelser og stengninger på grunn av skred eller skredfare. Sted, type skred, størrelse, stengning, vær, skader.
  Modified on desember 15, 2017
 • Nasjonal vegdatabank

  Informasjon om riks- og fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger.  Det over 250 fagdatatyper knyttet til vegen, som for eksempel ulykker, trafikkmengde,...
  Modified on desember 15, 2017
 • Driftskontrakter

  Innkomne tilbud med totalpriser for kontraktsområder for drift av veg for en gitt periode, samt tildeling av oppdrag.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
  Modified on desember 15, 2017
 • Rasteplasser

  Rasteplasser, og døgnhvileplasser for vogntog i langtransport. Tilgjengelige fasiliteter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruksklasser

  Dataene om bruksklasse, vekt- og lengde-begrensninger for ulike typer kjøretøy på for en strekning angitt ved vegrefereranse, vegnummer og strekningsbeskrivelse.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Ruteplandata for bil

  Gir reiserute mellom to punkt, med omkjøringspunkter.
  Modified on desember 15, 2017