Fant 10 datasett

Filterresultater
 • Værdata

  Data fra værstasjoner om vind, temperatur i luft og vegbane, nedbør og luftfuktighet. Oppdateres hver time.
  Modified on desember 15, 2017
 • Artsmangfold

  Truede arter, fremmede arter, artsrike vegkanter.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkdata - statistikk

  Nøkkeltall for transport av personer og gods, og om trafikk. Registreringer av enkeltkjøretøy i 10 000 ulike punkter for trafikktelling. Data om tidspunkt, kjøretøyets lengde og...
  Modified on desember 15, 2017
 • Støykartlegging

  Statens vegvesen har målinger og beregninger av støy for områder og boliger, blant annet basert på trafikkmengde.
  Modified on desember 15, 2017
 • Nasjonal verneplan

  Statens vegvesens nasjonale verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. 270 objekter over hele landet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Fotoboks

  Automatisk trafikkontroll-systemer per region. Strekning og antall for punktmålinger. Fartsgrense og lengde på strekningen for strekningsmålinger.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkinformasjon (i DATEX-format)

  Sanntids værdata, reisetider, kamerabilder samt vegmeldinger som inneholder informasjon om hendelser, vegarbeid og kjøreforhold.
  Modified on desember 15, 2017
 • Bruer

  Data om alle registrerte bruer i vegsystemet.
  Modified on desember 15, 2017
 • Trafikkulykker

  Data på ulykkesnivå, enhetsnivå (kjøretøy) og trafikantnivå. Ulykkestype, vær, føre, ulykkessted, område, kjønn, alder, type kjøretøy med mer.
  Modified on desember 15, 2017
 • Vegmeldinger

  Informasjon om kjøreforhold, trafikkflyt, trafikkuhell, vegarbeider, aktiviteter, tekniske feil, andre hindringer, restriksjoner mm som innebærer konsekvenser for trafikantenes...
  Modified on desember 15, 2017