Fant 155 datasett

Stikkord: Åpne data

Filterresultater
 • Arealressurskart - AR250 - Dyrkbar jord

  Kartlag i det landsdekkende datasettet AR250 som viser dyrkbar jord i målestokk 1:250 000. Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Corine Landcover 2006 (CLC) - Arealdekke

  CLC er arealressurskart på europeisk nivå. Egenskap som skal brukes til å fremstille kartlaget heter CLC06_KODE. Areal i kvadratmeter er oppført i egenskap AREA_C. CLC er...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen

  Statlig vedtatt reguleringsplan for Gardermobanen parsell Nitelva-Åråsen i Skedsmo kommune.
  Modified on oktober 28, 2017
 • Bunnreflektivitet

  Datasettet viser reflektivitetstyrke fra sjøbunnen. Reflektivitetsstyrke sier noe om sjøbunnens akustiske respons, noe som kan gi indikasjoner om sjøbunnenes beskaffenhet....
  Modified on oktober 28, 2017
 • SAT-SKOG - Alder

  SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder. Tolkingen er basert på bildedata fra jordobservasjonssatellittene Landsat 5 og...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Elveg

  Elveg omfatter alle kjørbare veger (lengre enn 50 meter), gang- og sykkelvegnett, adressepunkt, gatenavn, fartsgrenser, trafikkreguleringer og vegrestriksjoner. Leveranse består...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Brannalarmsentraler

  Datasettet viser lokalisering av brannalarmsentralene ("110-sentralene") i Norge og deres distrikter. Norge har i dag 17 brannalarmsentraler som mottar meldinger om brann og...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Årsavrenning punkt

  Base med punkttemaet som viser middel årsavrenning (mm/år ) for perioden 1961-1990. Grunnlagsmodellen har en oppløsning på 1kmx1km. Usikkerhet i verdiene: ±20%.
  Modified on oktober 28, 2017
 • Avrenning fra Forsvarets skyte- og øvingsfelt

  Bakgrunn og innhold for overvåking av vannforurensning Overvåking av avrenning av metaller fra skyte- og øvingsfelt (SØF) startet i flere felt i 1991, med prøvetaking av vann og...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Beredskapsdepoter

  Statlige depoter med oljevernutstyr. Stedfestingen er knyttet opp mot stedsnavn og er derfor ikke helt nøyaktig. Inneholder lenker til materielllister. Datasettet inngår også i...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Adressepunkt-enkel, vektor

  Adressepunkt for vegadresse (og matrikkeladresse der en ikke har gått over til vegadresse). Uttrekket inneholder noe mindre informasjon enn kilden (matrikkelen). Kopiert ca...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Elvis hovedelv

  Elvenettverk for hovedvassdragene, slik disse er definert i REGINE. Egenskapsdata fra REGINE er koblet til elvenettverket. I dette temaet kan en søke på elvenavn, hierarki og...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Statlig arealplan - Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del

  Statlig vedtatt reguleringsplan for Gardermobanen parsell Kløfta-Kverndalen nordre del, Jessheim stasjon syd i Ullensaker kommune.
  Modified on oktober 28, 2017
 • Vegetasjon - Hovedtyper

  Kommunvise kartlag i datasettet Vegetasjon som viser vegetasjonsdekket delt inn i 10 hovudgrupper. Kartlaget er tilpasset bruk i målestokker fra 1:2000 til 1:50 000. Dekning...
  Modified on oktober 28, 2017
 • NPD FactMapsData

  Oljedirektoratets Faktakart inneholder informasjon om blant annet lete- og utvinningsbrønner, undersøkelser, funn og felt og utvinningstillatelser. Hovedinnholdet i faktakartet...
  Modified on oktober 28, 2017
 • RADNETT - doseratemålestasjoner..

  Datasettet inneholder strålevernets radnettstasjoner - faste overvåkingsstasjoner for radioaktiv doserate i omgivelsene
  Modified on oktober 28, 2017
 • Verneområde - bunnhabitat

  Datasettet er basert på Forskrift om regulering av fiske med bunnredskap i Norges Økonomiske sone, fiskesonen rundt Jan Mayen og i fiskevernsonen ved Svalbard. Formålet med...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Vegetasjon - Naturtyper

  Kommunvise kartlag i datasettet Vegetasjon som viser naturtyper som er viktig for biologisk mangfold og som helt eller delvis kan avledes fra vegetasjonskartet. Kartlaget er...
  Modified on oktober 28, 2017
 • Statlig arealplan - Kraftlinje Kroktjønnheia-Skårerheia

  Statlig vedtatt reguleringsplan for 320(400)KV kraftlinje Kroktjønnheia-Skårerheia i Birkenes kommune.
  Modified on oktober 28, 2017
 • Postkretser

  Hele Norge er delt inn i postnummerområder og datasettet gir deg de offisielle postnumrenes utstrekning i areal.
  Modified on oktober 28, 2017
Du får også tilgang til dette registeret med API (se API-dokumenter).